Skip navigation

Болгарский язык

Количество материалов
51

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Бончев, Еким Стефанов. Геология на България [Текст] : учебник за III курс на техникумите по минна и рудна пром., спец. Геология и проучване на полезните изкопаеми / Е. С. Бончев. - София : Нар. просвета, 1957. - 252 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.
Попов, Радко Йорданов. Енергийни и стопански предпоставки за развитие на топлофикацията в България [Текст] / Радко Попов. - София : БАН, 1953. - 180 с.
Човек - Цивилизация - Здраве : конгрес по хигиена и здравна профилактика (6 ; 1994 ; София). Резюмета на докладите, изнесени на VI Конгрес по хигиена и здравна профилактика, 1-3.XII.1994 година [Текст] / Съюз на научните мед. дружества в България, Науч. дружество по хигиена. - София : [б. и.], 1994. - 320 с. Есть автограф: Келлер, Артур Артурович В дар библиотеке Русского географического общества. А.Келлер. 10.02.97.
Ниционален конгрес на географите в България (3 ; 12-15 септ. 1977 ; Благоевград). Сборник на резюмета от докладите изнесени на Конгреса, 12-15.X.77 [Текст] / ред. Михаил Мичев. - Благоевград : [б. и.], 1977. - 236 с.
Ниционален конгрес на географите в България (3 ; 12-16 септ. 1977 ; Благоевград). Доклади на пленарните заседания на Конгреса [Текст] / ред. Кирил Мишев. - Благоевград : [б. и.], 1977. - 178, [3] с.\par \b Приложение: \b0 \par Програма. - 22 с.
Рождественски, А. В. Водите на Чорно море и животът в тях [Текст] / А. В. Рождественски. - Варна : Държавно издателство, 1964. - 71 с.
Мелнишки, Любен. По нашия Дунав [Текст] / Любен Мелнишки. - София : Нар. младеж, 1955. - 119 с.
Маринов, Христо. Някои икономгеографски проблеми в развитието на българското народно стопанство във връзка с международното социалистическо разделение на труда [Текст] / Христо Маринов. - Варна : Държ. изд., 1961. - 136 с.
Попруженко , М. Г. Синодик царя Борила [Текст] / М. Г. Попруженко . - София : Държ. печ., 1928. - 96 с.
Хорев, Борис Сергеевич (1932-2003). Проблеми на градовете [Текст] : (Урбанизация и единна система на разселеване в СССР) / Б. С. Хорев. - София : Наука и изкуство, 1980. - 384 с.