Skip navigation

Шведский язык

Количество материалов
56

Просмотр

Обложка
Библиографическое описание
Функции
Nordström, Lars. Rumsliga förändringar och ekonomisk utveckling [Текст] / L. Nordström. - Göteborg : [s. n.], 1971. - 182 с.
Nordenmark, Nils Viktor Emanuel. Olof Hiorter, observator regius, 1696-1750 [Текст] / Nils Viktor Emanuel Nordenmark. - Stockholm : Almqvist & Wiksells boktr., [1942]. - 102 с.
Nordenmark, Nils Viktor Emanuel. Mårten Strömer [Текст] / Nils Viktor Emanuel Nordenmark. - Stockholm : Almqvist & Wiksells boktryckeri ab, [1944]. - 90 с.
Carl Wilhem Scheele [Текст] : manuskript. 1756-1777 / tolkning av C.W. Oseen. - Stockholm : [s. n.], [1942]. - 173 с.
Hübner, Johann. Ett uttåg af herr Joh. Hübners frågor, öfwer then nya och gamla geographien, in til närwarande tider continuerat. Med hans kongl. maj:tz allernådigsta privilegio på swensko öfwersatt af Canuto Nicolai Lenæo. I Stockholm uplagdt af kongl. : academiæ boktryckaren i Åbo Andreas Biörkman, 1726; och finnes hos honom til kiöps [Текст] / Johann Hübner. - Stockholm : [s. n.], 1726. - 540 с.
Justitie-Stats-Ministerns underdåniga berättelse till Kongliga Maj:t om förhallandet med den a landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar [Текст]. - Stockholm : [s. n.], 1858. - 47 с.
Justitie-Stats-Ministerns underdåniga berättelse till Kongliga Maj:t angående civila rättegangsärendena och brottmalen i Riket [Текст]. - Stockholm : [s. n.], 1858. - 147 с.
Nordenskiöld, Adolf Erik (1832-1901). Vegas färd kring Asien och Europa; jemte en historisk återblick på föregående resor längs Gamla verldens nordkust [Текст] / A. E. Nordenskiöld. - Stockholm : F. & G. Beijer, [1880-81]. - 256 с.
Erdmann, Axel (1814-1869). Bidrag till kännedomen om Sveriges qvartära bildningar [Текст] / Axel Erdmann. - Stockholm : P.A. Norstedt & söner, kongl. boktryckare, 1868. - xvi, 297 с.
Andersson, Charles John. Sjön Ngami [Текст] : forskningar och upptäckter under fyra års vandringar i sydvestra Afrika / Charles John Andersson. - Stockholm : Bonnier, 1856. - 503 с.